K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP | MOSiR Łomża
BIP | MOSiR Łomża
BIP.gov.pl

  Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności cyfrowej

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności
  ma zastosowanie do strony internetowej http://mosir.bip-lomza.pl/

  Data publikacji strony internetowej: 28.12.2016.
  Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.09.2020.

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
  Powody wyłączeń:

  • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne
   (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie http://www.onlineocr.net/ lub https://convertio.co/pl/ocr/

  Oświadczenie sporządzono dnia: 29.09.2020.

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Skróty klawiaturowe

  Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

   

   

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: sekretariat@mosir.lomza.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 86 215 06 05 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

  Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

  Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Krzysztof Tyszka
  Publikacja dnia: 24.11.2020
  Podpisał: Krzysztof Tyszka
  Dokument z dnia: 24.11.2020
  Dokument oglądany razy: 150
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży ul. Zjazd 18 18-400 Łomża Tel/fax: 86 215 06 05 NIP: 718-21-02-536 www.mosir.lomza.pl